• സ്൧ംസ്
  • സ്ംസ്൨
  • സ്ംസ്൩

ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായം

GDI & ഇന്ജെച്തൊര് ഉയർന്ന മർദ്ദം തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ്

ല്പ്ലി സിസ്റ്റം വേണ്ടി സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ തടസ്സമില്ലാത്ത കുഴലുകൾ

ദ്സ്ഫഗെര്ഗ്