• സ്൧ംസ്
  • സ്ംസ്൨
  • സ്ംസ്൩

ബാധകമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ്

പരിശോധിക്കുന്നു, മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി അസ്ത്മ് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി

അ൨൧൩ / അ൨൧൩മ്

അ൨൬൯ / അ൨൬൯മ്

അ൫൧൧

അ൭൮൯ / ൭൮൯മ്

അ൭൯൦ / ൭൯൦മ്

പിന്തുണച്ചു അസ്മെ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി

സ൨൧൩ / സ൨൧൩മ്

സ൨൬൯ / സ൨൬൯മ്

സ൫൧൧

സ൭൮൯ / സ൭൮൯മ്

സ൭൯൦ / സ൭൯൦മ്

യൂറോപ്യൻ

EN 10216-5

EN ISO1127

ജർമ്മനി

17456 DIN

28180 DIN

JIS

JIS ഗ്൩൪൫൯

JIS ഗ്൩൪൬൩