• സ്൧ംസ്
  • സ്ംസ്൨
  • സ്ംസ്൩

പെട്രോ കെമിക്കൽ

ദ്ബ്ദ്ഫ്ബ്
മല്സരിക്കും

ട്യൂബുകൾ നിയന്ത്രണം വാൽവ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ള തമ്മിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങളിലുമൊക്കെ വാതകങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായി ഗതാഗതം കുഴലുകൾ അളന്നു പറയുന്നു. ദെക്സതുബെ ഒരു നല്ല അവലോകനം കൊണ്ട് പെത്രൊബ്രസ്, യ്പ്ഫ് ആൻഡ് തെച്നിപ് പ്രമുഖ പെട്രോകെമിക്കൽ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം ട്യൂബുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.