• സ്൧ംസ്
  • സ്ംസ്൨
  • സ്ംസ്൩

ശ്വാസകോശത്തിൽ ട്യൂബിംഗ്