• സ്൧ംസ്
  • സ്ംസ്൨
  • സ്ംസ്൩

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ഇത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായം ഏറ്റവും ജനറൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആണ് ശുദ്ധജലം ഇട്ടു നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടർന്ന്. ഇത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം പാലിക്കാനും മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്.

ഈ ഫീൽഡിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഇലക്ട്രോ മെച്ചപ്പെട്ട ഉപരിതലത്തിൽ മിനുസമുള്ള കൂടെ കുഴലുകൾ ഇല്ലാതെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ദ്സ്ര്ര്